AGB

Verkoop -Levering -en Betalingsvoorwaarden betreffende directe levering aan gebruikers van Aalten Pharma b.v., gevestigd te Aalten.

 

Algemene voorwaarden Aalten Pharma b.v.

 

1. Toepassingsgebied

Voor bestellingen die via deze website, via e-mail, telefoon, fax of post bij Aalten Pharma B.V. binnenkomen, gelden de volgende algemene voorwaarden als van kracht en overeengekomen. Afwijkende overeenkomsten gelden alleen bij een schriftelijke overeenkomst.

Door de aanvaarding van uw bestelling komt er een koopcontract tussen u en Aalten Pharma B.V. tot stand.

2. Bestelling

Bestellingen zijn als volgt mogelijk:

1) Op onze website door gebruikmaking van het online-bestelformulier.  Na ontvangst van uw online-bestelling krijgt u via e-mail een bevestiging van uw bestelling.

2) Door toezending van een volledige bestelling via e-mail aan bestelling@aaltenpharma.nl  

3) Door toezending van een ingevuld bestelformulier via post .

4) Telefonisch van ma. t/m vr. van 09:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 18:00 uur via +31-315-239033.

3. Levering

Leveringen geschieden uitsluitend na vooruitbetaling.

Wij zullen uw bestelling zo snel mogelijk behandelen. Verzending vindt plaats via post/pakketdienst en duurt ongeveer 4–5 werkdagen. Artikelen die niet op voorraad zijn, worden meteen na ontvangst bij ons kosteloos aan u doorgezonden.

Verzendkosten zijn voor de koper en worden berekend als aangegeven op de webshop, kunnen echter ook per bestelling in onderling overleg worden aangepast. De minimale verzendkosten bedragen standaard € 7,- voor NL-B-Dld, rest EU afwijkend.

4. Betaling, eigendomsvoorbehoud, belasting over de toegevoegde waarde

Met de levering ontvangt u een factuur. De producten blijven tot aan de volledige betaling eigendom van Aalten Pharma B.V. Alle genoemde prijzen bevatten de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde (BTW).

5. Recht van teruggave

Hoewel wij hiertoe niet wettelijk verplicht zijn, verlenen wij u het recht van teruggave. Mocht een artikel niet aan uw wensen voldoen, dan kunt u alleen ongeopende, origineel verzegelde en onbeschadigde verpakkingen met opgave van redenen binnen 5 dagen aan ons retourneren.

Wij verzoeken u een rekeningnummer aan te geven voor de restitutie. Verzendkosten kunnen helaas niet worden vergoed.

6. Transportschade

Wij dragen het transportrisico niet. Indien goederen door het transport bij u beschadigd aankomen, verzoeken wij u dit onmiddellijk bij de transporteur te reclameren. Neemt u de zending niet aan, maar neem contact met ons op. U ontvangt dan per omgaande van ons een vervangende levering zonder berekening van de verzendkosten.

7. Aansprakelijkheid

De gegevens op onze website dienen alleen ter informatie van de aangeboden producten. Ze dienen niet voor de behandeling van ziekten en vormen geen vervanging van advies of behandelingen van een arts.

Als u gezondheidsproblemen hebt of medicijnen gebruikt dan wel in medische behandeling bent, zou u uw arts voor inname van voedingssupplementen moeten raadplegen.

Aalten Pharma B.V. stelt zich niet aansprakelijk wanneer als gevolg van onreglementair gebruik van de producten bijwerkingen of gezondheidsschade ontstaan.

8. Gegevensbescherming

 

De door u bij een bestelling overgedragen gegevens worden in ons klantenbestand uitsluitend voor de afwikkeling van de bestelling opgeslagen. Uw gegevens worden niet voor reclamedoeleinden doorgegeven aan derden.

 

Aalten Pharma b.v, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer  53944917

=====================================================================================================================================

Terms of conditions

 

1 Area of application

The following terms and conditions apply to all orders submitted via the website, e-mail, telephone, fax or regular mail to Aalten Pharma B.V. All amendments or changes to these terms shall only become effective once agreed to in a written agreement.

The acceptance of your order constitutes a sales contract between you and Aalten Pharma B.V.

2 Orders

Orders can be submitted as follows:

1 On our website using the online order form. You will receive a confirmation by e-mail once we have received your order.

2 By sending us the complete order via e-mail to info@aaltenpharma.nl

3 By sending us a completely filled in order form by regular mail 

4 By phone Mo-Fr from 9 am to 12am and from 1pm to 6 pm: +31-315-239033

3 Delivery

All deliveries are made against advance payment.

We will deal with your orders as soon as possible. All products are sent by post / delivery service within 4 to 5 workdays. Articles that are not in stock are sent to you free of charge immediately after receipt.

For all deliveries below two packages we charge EUR 7,00 (EU), EUR17,50 (CH outside EU), or according to expenses (other countries).

4 Payment, Reservation of Proprietary Rights, VAT

The invoice is included in your delivery and must be paid. Until complete payment of all invoices, the products remain the property of Aalten Pharma B.V. All listed prices include VAT. (btw).

5 Right of Withdrawal

Even though we are not legally bound to do so, we grant you a right of withdrawal. If an article does not meet your expectations, has not been opened, and is still sealed and intact, you have the option to return the package with stating the reasons within 5 days.

If you have already paid the invoice please provide us with your bank account details for reimbursement. Shipping charges cannot be reimbursed.

6 Damages in transit

The transport risk lies with us. If you receive goods that were damaged during transport, please make an immediate complaint to the carrier. Do not accept the delivery, and contact us right away. We will deliver a replacement without shipping charges.

7 Liability

The details and statements on our website only serve for information on the offered products. They do not serve for the treatment of illness or diseases and do not replace recommendations or treatments by a doctor.

If you have health problems, take medication, or already are in medical care, please consult your physician prior to taking food supplements.

Aalten Pharma B.V. shall not be held liable if you experience side effects or health damages due to improper use of the products.

8 Data protection

Data transferred to us during your order will be stored in our client database only for the handling of the order. Your data will not be passed on to third parties for advertising purposes.

 ===================================================================================================================================

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen

 

1. Geltungsbereich

Für Bestellungen, die über diese Website, per E-Mail, Telefon, Fax oder Post bei der Aalten Pharma B.V. eingehen, gelten die folgenden Geschäftsbedingungen als einbezogen und vereinbart. Abweichende Vereinbarungen gelten nur bei schriftlicher Vereinbarung.

Durch die Annahme Ihrer Bestellung kommt ein Kaufvertrag zwischen Ihnen und der Aalten Pharma B.V. zustande.

2. Bestellung

Bestellungen sind wie folgt möglich:

1) Auf unserer Website durch Verwendung des Online-Bestellformulars. Nach Eingang Ihrer Online-Bestellung erhalten Sie per E-Mail eine Bestätigung Ihrer Bestellung.

2) Durch Zusendung einer vollständigen Bestellung per E-Mail an info@aaltenpharma.nl.

3) Durch Zusendung eines ausgefüllten Bestellformulars per Post.

4) Telefonisch von Mo–Fr von 09:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 18:00 Uhr unter +31-315-239033.

3. Lieferung

Lieferungen erfolgen nur nach Vorkasse. Ihre Bestellung werden wir schnellstmöglich bearbeiten. Der Versand erfolgt per Post/Paketdienst und dauert ca. 4–5 Werktage. Nicht vorrätige Artikel werden direkt nach Wareneingang bei uns kostenlos an Sie versandt. Mit der Bestellung beauftragt der Kunde die Firma Els Bemiddelingen, Hamelandroute 89, 7121 JC Aalten NL, zur Abholung und Versand.

Für die Lieferung berechnen wir minimun EUR 7,– (Dld-NL-B), rest EU abweichend  wie angegeben in der ESHOP bzw. nach Aufwand (anderen Länder).

4. Zahlung, Eigentumsvorbehalt, Mehrwertsteuer

Mit der Lieferung erhalten Sie eine Rechnung. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von Aalten Pharma B.V. Alle genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer (Btw.).

5. Rückgaberecht

Obwohl wir gesetzlich nicht dazu verpflichtet sind, gewähren wir Ihnen ein Rückgaberecht. Sollte ein Artikel nicht Ihren Wünschen entsprechen, können Sie nicht geöffnete, original versiegelte und unversehrte Verpackungen mit Angabe von Gründen innerhalb von 5 Tagen an uns zurücksenden.

Geben Sie uns bitte ein Konto für die Erstattung an. Versandkosten können leider nicht erstattet werden.

6. Transportschäden

Das Transportrisiko tragen wir nicht. Falls Ware bei Ihnen durch den Transport beschädigt ankommt, reklamieren Sie dies bitte sofort gegenüber dem Überbringer. Nehmen Sie die Sendung nicht an, -sondern kontaktieren uns. Sie erhalten dann umgehend von uns eine Ersatzlieferung ohne Berechnung der Versandkosten.

7. Haftung

Die Angaben auf unserer Website dienen nur zur Information der angebotenen Produkte. Sie dienen nicht zur Behandlung von Krankheiten und ersetzen nicht Empfehlungen oder Behandlungen eines Arztes.

Wenn Sie gesundheitliche Probleme haben, bzw. Medikamente nehmen oder bereits in ärztlicher Betreuung sind, sollten Sie vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln Ihren Arzt konsultieren.

Sollte es auf Grund unsachgemäßer Anwendung der Produkte zu Nebenwirkungen oder gesundheitlichen Schäden kommen, übernimmt Aalten Pharma B.V. keine Haftung.

8. Datenschutz

Die von Ihnen bei einer Bestellung übermittelten Daten werden in unserer Kundendatei für die Abwicklung der Bestellung gespeichert. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte für Werbezwecke erfolgt nicht.

 

Warenkorb

Keine Artikel im Einkaufswagen.
© 2015 - 2024 Aalten Pharma b.v. | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore